logo

Privacy statement Mixed Learning app

Deze privacy statement geldt voor iedere uitvoering van de Mixed Learning app geleverd door Q-tasc.

 

WAT IS DE MIXED LEARNING APP?

Met de Mixed Learning app  kunt u leerstof nalezen, oefeningen maken en opdrachten van uw trainer maken.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Q-tasc verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Gegevens over jouw activiteiten in onze app

– Apparaat type

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze app en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over appbezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via apps@q-tasc.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Q-tasc verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

Q-tasc zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: maximaal een half jaar na einde gebruik of eerder op verzoek.

 

DELEN MET ANDEREN

Q-tasc verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Q-tasc blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

IN KAART BRENGEN APP-BEZOEK

Q-tasc gebruikt geen cookies.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar apps@q-tasc.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Q-tasc zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

BEVEILIGING

Q-tasc neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via apps@q-tasc.nl

Datum: March 08, 2017